Skogsmarkörer

SOPPEC FOREST-sortimentet av märksprayfärger för träd används av många inom trä- och skogsindustrin i Europa. De är anpassade efter behovet av märkningarnas precision, hållbarhet och synlighet inom detta verksamhetsområde. Vårt sortiment av märksprayfärger för träd erbjuder varierande hållbarhet (från sex månader upp till fyra år) och utmärkt synlighet från både nära och långt håll. De är mycket vältäckande och väderbeständiga. 

Dessa skogsfärger är därför idealiska för olika ändamål, till exempel utmärkning av skogsbestånd, virkesmärkning i sågverk, stämpling eller gallring av träd och märkning av slutprodukter.

Märksprayfärgerna används vända rakt uppåt och är försedda med en säkerhetshatt som garanterar precision och exakthet under appliceringen. 

Märksprayfärger för träd i SOPPEC FOREST-sortimentet innehåller också en mängd olika fluorescerande och icke-fluorescerande färger i kulörerna röd, rosa, orange, gul, brungul, grön, blå, svart eller vit.

Våra SOPPEC FOREST-märksprayfärger för träd är alla förpackade i 500 ml.

 

Ett brett utbud av märksprayfärg för träd

SOPPEC FOREST-sortimentet av märkfärger för skogsbruk omfattar:

  • Märksprayfärg för träd i fluorescerande kulörer
  • Märksprayfärg för träd i icke-fluorescerande kulörer
  • Varierande hållbarhet (sex till 24 månader)

SOPPEC FOREST-sortimentet kan också användas av trädgårdsmästare och landskapsarkitekter.

Utöver våra märkfärger för skogsbruk hittar du även ett stort antal kompletterande produkter och tillbehör för märkning inom skogsbruk.

 

Miljön och säkerheten kommer alltid i första hand

  • Våra märkfärger för trä är fria från cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR) i kategorierna 1A, 1B och 2 vid en koncentration högre än det lagstadgade gränsvärdet 0,1 %.
  • De är formulerade utan hexan, metanol, toluen och xylen
  • Utan tungmetaller som bly (Pb) och kadmium (Cd)
  • Utan miljöfaroangivelse H412: ”giftigt för vattenlevande organismer” och inga skadliga långtidseffekter på ekosystemet
  • Vår märkning överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 och dess omarbetningar. (CLP-förordning (EG) nr 1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter)

Det finns 3 produkter.

Visar 1-3 av 3 objekt