Technima Nordic
Det skandinaviska dotterbolaget till Technimakoncernen – som äger varumärkena Soppec och Mercalin 

Mercalin: ett varumärke som kom till i Sverige.

Varumärket Mercalin togs fram av företaget Geveko Markings i Göteborg och blev snabbt ledande inom märksprayfärg på den skandinaviska marknaden.

2009 köpte det franska företaget Technima (som då hette Soppec SAS) upp Mercalin. Technimas mål var att distribuera märksprayfärg över hela Skandinavien och bildade för detta bolaget Mercalin AB med centrallager i Göteborg. Därmed hade koncernens första dotterbolag kommit till.

Företaget introducerade 2010 den första säkerhetshatten till färgsprayburkar som någonsin tillverkats i Sverige och har genom åren vidareutvecklat alla sina aerosoler.

Soppec lanseras och Technima Nordic bildas

År 2012 bestämde sig Technima för att lansera det kända franska markeringsfärgsvarumärket Soppec i Skandinavien vid sidan av dess ”systermärke” Mercalin

Efter lanseringen av Soppec ändrades namnet på dotterbolaget Mercalin AB i Göteborg till Technima Nordic under 2015. 

Kombinationen av det franska bolagets expertis och erfarenhet sedan 1962 och det svenska bolaget Mercalins kännedom om den skandinaviska marknaden gjorde att det nordiska dotterbolaget kom att betraktas som en professionell aktör på marknaden och bli ett verkligt referensmärke i märkfärgsbranschen.

I dag har Technima Nordic vuxit och kan med sitt lokala team tillgodose behoven i branschen med sina varumärken Mercalin och Soppec och fortsätter utvecklas. 

Mer om Soppec: gedigen expertis som går tillbaka ända till 1962

Från början var Soppec bolagets namn innan det hette Technima France. Soppec bildades 1962 av Christian de Maillard i regionen Charente i Frankrike. Soppecs kärnverksamhet var att utveckla färger, träunderhållsprodukter och lacker för professionellt bruk.

Kort före 1990-talet beslutade företaget att satsa på att utforma, tillverka och marknadsföra innovativa märkningssystem inom aerosoler under varumärket Soppec.

Soppecs produkter hade den patenterade säkerhetshatten TP Cap, som ursprungligen var framtagen till märksprayburkar inom skogsbruk. Företaget blev snabbt mycket känt inom bygg- och anläggningsindustrin.

2009 invigdes en ny logistik- och lagercentral i Nersac i Frankrike vilket markerade starten på en ny era 2010 för Soppec med kraftigt ökad produktionskapacitet för att kunna möta tillväxten på den inhemska marknaden och på exportsidan. 

Sedan sommaren 2010 har företaget fördubblat produktionskapaciteten på Nersac-fabriken och bildat den nya enheten Technima Group, en koncern där i dag åtta dotterbolag ingår: Technima France, Technima Nordic, Technima Central (östra Europa), Technima Benelux, Oléron STP (Frankrike), Ital Gete (Italien), Stanger, Soppec Inc. (Nordamerika).

Företagets enorma innovationstakt resulterade 2014 också i att företaget tilldelades årets ”Paris Aerosol & Dispensing Awards”, som uppmärksammar företag som främjar tekniska innovationer inom aerosolförpackningar.

2020 antar Technimakoncernen en ny varumärkesidentitet och Soppec SAS blir officiellt Technima France. 

Produktvarumärket Soppec finns fortfarande kvar och firade 60 år 2022. 

SOPPEC och MERCALIN: Två tillförlitliga varumärken med gott renommé

Analyser, kvalitetstester, multikontroller och åldringstester Varje produkt som tillverkas av Technima omfattas av vår totala processtyrning, från design till marknadslansering. Denna spårbarhet är det som gör att sprayfärgstillverkaren av Soppec och Mercalin vunnit så stort förtroende bland professionella användare.

Innovation

Soppecs märkfärgspraysystem är resultatet av mer än trettio års forskning och testning. Det var utan tvekan en stor innovation och de flesta professionella användarna sade då att systemet bidrog till en verklig förbättring i deras dagliga arbete. 

Technima arbetar hårt för att få fram de allra bästa produkterna genom att dagligen ge fem viktiga punkter särskild uppmärksamhet:

 • Hållbarhet
 • Produktsäkerhet
 • Produktsortiment
 • Enkelhet vid applicering
 • Respekt för människor och miljö

RiskHANTERING

Technima har arbetat med kvalitets-, säkerhets- och miljöledning på global nivå i över tjugo år. Det innebär att hantera riskerna såväl på produktionsanläggningarna som för produkternas användare. 

Våra SEVESO-anläggningar byggde vi specifikt för att lagra de gaser och lösningsmedel som används i sprayburkar. Flera gånger om året kontrolleras produkterna och anläggningarna av tillsynsmyndigheter i Frankrike. 

KUNDNÖJDHET

För oss är det oerhört viktigt att kunderna är nöjda. Därför fortsätter vi arbeta med att förbättra prestandan hos våra produkter men med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Vi utvecklar nya idéer och är lyhörda för kundernas förväntningar och nya behov. 

Hos Soppec och Mercalin är kundnöjdhet mer än bara ett ledord – det är ett sätt att tänka.

En trippelcertifierad sprayfärgstillverkare

Det integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystemet bygger på tre certifieringar:

 • ISO 9001 för kvalitet
 • ISO 14001 för miljö
 • ISO 45001 för hälsa och säkerhet

Inom dessa tre kompletterande områden går Technimas strategi ut på att analysera och förebygga risker och kontinuerligt förbättra prestandan, kundnöjdheten och överensstämmelsen med lagkrav.

Trippelcertifieringen har förnyats framgångsrikt vart tredje år alltsedan 2004.

Engagemang för certifieringar

Technimas utmaning är att utveckla produkter som har en bättre påverkan på människor och miljö. Därför har företaget formulerat märkfärgen i enlighet med de strikta bestämmelser som reglerar kemikalieinnehåll, varav de flesta härrör från den svenska marknaden.

Tack vare vårt engagerade forsknings- och utvecklingsteam är våra bästsäljande produkter i dag certifierade av välrenommerade svenska bedömare: 

Technima driver ett ansvarsfullt företagande

Vi på Technima har åtagit oss att driva ett ansvarsfullt företagande med avseende på vårt koldioxidavtryck. Detta gör vi genom att analysera våra produkters livscykler och hur deras påverkan kan minskas tills de blir avfall och genom att utgå från EcoVadis bedömningar och förslag till förbättringar.

Technima tilldelades EcoVadis guldmedalj 2022.

Technima tillhör de fem procent som tilldelats EcoVadis guldmedalj bland alla företag.

Säkerhet och miljö – våra främsta prioriteringar

När det gäller våra märksprayfärger:

 • Våra produkter är konstruerade utan CMR-föreningar (ämnen som klassas som cancerframkallande, mutagena eller toxiska) för reproduktionsämnen inom klass 1A, 1B och 2 över 0,1 %
 • Utan hexan, metanol, toluen och xylen
 • Utan tungmetaller som till exempel bly (Pb) och kadmium (Cd)
 • Utan miljöfaroangivelse H412: ”skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer”
 • Vår märkning överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 och dess omarbetningar.
> Läs mer om vårt miljöansvar