VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy fastställer och informerar dig om på vilket sätt TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] använder och skyddar de uppgifter som du tillhandahåller oss, exempelvis när du använder denna webbplats med följande URL: www.technimanordic.com men även dotterbolagens olika webbplatser, alltså: www.technimafrance.comwww.technimacentral.comwww.soppec.comwww.technimabenelux.com och www.cia-technimasudeuropa.com.

Lägg märke till att denna integritetspolicy kan komma att ändras eller kompletteras när som helst av TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA], i synnerhet för att följa ändringar i lagstiftning, föreskrifter, rättspraxis eller teknisk utveckling. Dessa ändringar gäller för användaren så snart de publicerats på nätet. Därför är det lämpligt att användaren regelbundet läser både denna integritetspolicy och cookiepolicyn för att få kännedom om eventuella ändringar.

 

PERSONUPPGIFTER

Generellt sett är det möjligt för dig att besöka TECHNIMA-gruppens [GROUPE TECHNIMA] webbplatser utan att ange någon personlig information om dig. I vilket fall som helst är du på intet sätt skyldig att överföra denna information till TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA].

Men om du vägrar göra detta, kan du kanske inte dra nytta av viss information eller vissa tjänster som du har begärt. Därför kan det hända att TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] i vissa fall behöver be dig att ange efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer, företag och position samt momsregistreringsnummer (VAT-nummer), (hädanefter: dina ”personuppgifter”). Genom att ange dessa uppgifter godkänner du uttryckligen att de får behandlas av TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] både för de ändamål som anges i punkt 2 nedan och för de ändamål som anges i slutet av varje formulär.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som antogs av Europaparlamentet den 14 april 2016, och den franska datalagen Loi Informatique et Libertés av den 6 januari 1978 i dess ändrade lydelse, informerar TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] dig om följande punkter:

 

1. Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige

Ansvarig för behandling av uppgifterna är TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] med huvudkontor på 5 rue Ampère, Nersac – Frankrike.

Tel.: + 33 (0)5 45 90 93 12; Fax: + 33 (0)5 45 90 58 67; E-post: technima@technimasas.com

 

2. Syftet med databehandlingen

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] kan behandla dina personuppgifter:

(a) för att tillhandahålla den information eller de tjänster som du har begärt (t.ex. skicka nyhetsbrev, kommersiella erbjudanden, vitböcker eller för att utvärdera din konformitetsnivå via en quiz) och/eller

(b) för att samla in information så att vi kan förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster (t.ex. med hjälp av cookies) och/eller

(c) för att kunna kontakta dig beträffande olika evenemang som är relaterade till TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA], inklusive exempelvis uppdateringar av produktutbud och kundservice och/eller

(d) för att följa upp en anbudsförfrågan eller en beställning på nätet.

 

 3. Mottagare

Endast TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] är mottagare av dina personuppgifter. Dessa, oavsett om de är i individuell eller aggregerad form, överförs aldrig till tredje part, inklusive de underleverantörer som TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] använder (du hittar mer information om detta under punkt 7 nedan). Varken TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] eller någon av underleverantörerna kommer att använda personuppgifter från webbplatsens besökare eller användare för marknadsföringsändamål.

 

4.  Lagringstid

Dina personuppgifter lagras av TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] endast den tid som det tar att uppfylla syftet med insamlingen såsom punkt 2 nedan anger, och denna tid kommer i vilket fall som helst inte att överskrida 36 månader.

 

5. Rättigheter gällande databehandling [Droits Informatique et Libertés]

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter, och dessa rättigheter kan du utöva genom att skriva till oss på den postadress som nämns i punkt 1 eller genom att fylla i formuläret på motstående sida.

 

Rätt till åtkomst och överföring av uppgifter

Du har möjlighet att få åtkomst till dina personuppgifter.

På grund av de säkerhets- och sekretesskrav för behandling av personliga data som åligger TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] informeras du om att din begäran kommer att behandlas under förutsättning att du lämnar ett identitetsbevis, till exempel genom att skanna en giltig identitetshandling (vid begäran via vårt elektroniska formulär) eller en undertecknad kopia av en giltig identitetshandling (vid skriftlig begäran).

 TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] vill informera dig om att de, i förekommande fall, har rätt att hindra eventuella oskäliga förfrågningar (på grund av deras antal eller deras repetitiva eller systematiska karaktär).

För att hjälpa dig med tillvägagångssättet om du till exempel vill utöva din rätt till åtkomst av personuppgifter genom en skriftlig begäran till postadressen som finns under punkt 1, hittar du genom att klicka på följande länk en brevmall som är utformad av franska CNIL (som motsvarar den svenska Datainspektionen).

 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

 

Rätt till rättelse av uppgifter

Enligt lagstiftning har du rätt att begära rättelse, uppdatering, spärr eller radering av dina uppgifter, till exempel om de är inexakta, felaktiga, ofullständiga eller föråldrade.

Du kan även fastställa allmänna och specifika riktlinjer för hur dina personliga data ska hanteras efter din död. I förekommande fall kan den avlidnes arvtagare kräva att hänsyn tas till ett dödsfall och/eller att nödvändiga uppdateringar sker.

För att hjälpa dig med tillvägagångssättet om du till exempel vill utöva, för egen del eller för en närstående som avlidit, din rätt till rättelse av personuppgifter genom en skriftlig begäran till postadressen som finns under punkt 1, hittar du genom att klicka på följande länk en brevmall som är utformad av franska CNIL.

 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

 

Rätt till invändningar

Du kan endast utöva denna rätt i en av de två följande situationerna:

   När utövandet av denna rätt har legitima skäl som grund, eller

   När utövandet av denna rätt används för att hindra att de insamlade uppgifterna används för kommersiella ändamål.

 

För att hjälpa dig med tillvägagångssättet om du till exempel vill utöva din rätt till invändningar genom en skriftlig begäran till postadressen som finns under punkt 1, hittar du genom att klicka på följande länk en brevmall som är utformad av franska CNIL.

 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

 

6. Svarstid

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] bemödar sig om att behandla din begäran om åtkomst, rättelse eller invändning eller annan begäran om ytterligare information inom en rimlig tid, som inte får överskrida 1 månad från att din begäran mottogs.

 

7. Behöriga tjänsteleverantörer och överföring till ett tredje land utanför Europeiska unionen

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] vill informera dig om att de använder behöriga tjänsteleverantörer för att förenkla insamling och behandling av de uppgifter som du tillhandahåller oss. Vissa tjänsteleverantörer kan finnas utanför EU, dit de uppgifter som samlats in genom de olika formulären på webbplatsen överförs (med undantag för det formulär som gör att du kan utöva dina rättigheter gällande databehandling [droits Informatique et Libertés], som erbjuds och hanteras av TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA]).

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] har tidigare säkerställt att leverantörerna genomfört adekvata skyddsåtgärder och uppfyller strikta villkor beträffande sekretess, användning och skydd av data. Särskild uppmärksamhet har riktats på att säkerställa att det finns en rättslig grund för att överföra uppgifter till ett tredje land. Därför är en av våra tjänsteleverantörer föremål för interna företagsregler (eller ” Binding Corporate Rules ”), som har godkänts av CNIL år 2016, medan de övriga respekterar både standardavtalsklausuler och Privacy Shield.

 

8. Klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Om du anser att TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] inte uppfyller sina skyldigheter beträffande dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål eller en begäran till behörig tillsynsmyndighet. I Frankrike är CNIL behörig tillsynsmyndighet, och du kan skicka en begäran dit i elektronisk form genom att klicka på följande länk: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

 

Övrigt: 

Se vår cookiepolicy.

Se våra rättsliga meddelanden.