ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

INLEDNING

Dessa allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser skall äga tillämpning, i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

SLUTANDE AV AVTAL

Anbud är inte bindande för säljaren förrän anbudet antagits och slutlig bekräftelse å leverans från säljarens sida lämnats.

KVALITET

Leverans sker, om ej annat avtalats, i säljarens standardkvalitet. Vid beställning av annan kvalitet än säljarens standardkvalitet, äger säljaren rätt att leverera tio procent mer eller mindre än vad beställningen avser. Riktvärden för standardprodukternas tekniska kvalitet framgår av produktbeskrivning, som erhålles efter förfrågan. Uppgift om använd testmetod och tillämpliga toleransnivåer kan därvid också erhållas.

FUNKTION

Då säljaren inte har kontroll över de förhållanden efter leverans, under vilka godset hanteras och appliceras, fritar sig säljaren från varje ansvar för godsets funktion.

BETALNING

Likvid skall erläggas senast 30 dagar från fakturans datum, såvida inte annan överenskommelse träffats. Skulle betalning icke erläggas i rätt tid är säljaren berättigad till dröjsmålsränta motsvarande gällande diskonto plus 8 % räknat från förfallodagen till dess full betalning erlagts.

ÅTERTAGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Varorna förblir vår egendom tills full betalning av alla varor, liksom tillhörande kostnader, har erhållits.

Varorna förblir vår egendom utan köparens samtycke, även vid genomförd delbetalning.

VALUTAKLAUSUL

Vid valutakursförändringar orsakade av svensk eller utländsk centralbanks eller annan valutamyndighets beslut, förbehåller säljaren sig rätten att justera priserna i enlighet därmed.

PRISFÖRÄNDRINGAR

Försäljningspriset grundar sig på vid anbudstillfället gällande råvarupriser, kostnader och valutakurser. Kostnadsstegringar före leverans av varan ger säljaren rätt att ändra priset. Om köparen ej godkänner det nya priset, är säljaren berättigad att annullera ordern.

MERVÄRDESSKATT

Köpeskillingen innefattar inte mervärdeskatt.

LEVERANS

Leverans sker - om ej annat angives - fritt säljarens fabrik. Har leveranstid ej angivits skall leverans ske när varorna är färdiga. Försenad leverans berättigar ej köparen att annullera ordern, såvida inte sådan rätt särskilt tillerkänts honom. Säljaren är inte skadeståndsskyldig vid skada på grund av försening.

BEFRIELSEGRUNDER

Skulle till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, säljarens möjligheter att fullgöra, respektive köparens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras är säljaren respektive köparen - om omständigheten inte bort beaktas vid köpets avslutande och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständighetens menliga inverkan - berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga två månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som skulle ha skett under tiden i fråga. Detta gäller även om sådan omständighet, som avses ovan, inträffar efter avtalad leveranstid.

Part, som vill begagna sig av rättighet som ovan sagts, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom. Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

REKLAMATIONER

Köparen är skyldig att inom en vecka efter mottagandet skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist i godset som han märkt eller bort märka vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommande rätt på grund av felet eller bristen. Köparen är skyldig att inom en vecka efter upptäckten skriftligen underrätta säljaren om dolt fel eller brist i godset vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommande rätt på grund av felet eller bristen. Säljaren fritar sig från varje ansvar för fel eller brist i godset, som av köparen inte skriftligen påtalats inom sex månader efter det att godset mottagits av köparen.

FEL OCH BRIST I GODSET

Befinns levererat gods vara behäftat med fel, för vilket säljaren ansvarar, äger säljaren snarast återta ej förbrukat felaktigt gods samt åtar sig säljaren att snarast leverera nytt felfritt gods i stället för det gods som varit behäftat med fel. Om varan ej finns i säljarens lager, äger säljaren i stället välja att lämna ersättning med högst fakturabeloppet. Säljaren fritar sig i övrigt från varje ersättningsskyldighet för av felet förorsakad skada eller utgift. För skador eller misslyckanden som beror på omständighet utanför säljarens kontroll fritar sig denne från ansvaret.

TVIST

Tvist angående tolkning och tillämpning av avtal skall avgöras enligt lagen om skiljemän. Säljaren äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan om fordran för utförda leveranser eller i samband därmed uppkomna kostnader.