Effektfärger

Förutom våra temporära sprayfärger innehåller SOPPEC EVENT-sortimentet även flera olika effektfärger som är speciellt anpassade för utmärkning och skyltning av farliga områden eller föremål (naturliga hinder, särskilda faror, isbelagda områden, brandsläckare med mera). Effektfärgerna i SOPPEC EVENT-sortimentet är REFLECT LIGHT, som är en spraylack med retroreflekterande effekt som blir självlysande i mörker när ljus riktas mot den, samt PHOTO LIGHT, som är en färg med fotoluminescerande pigment som återsänder ljus i mörkret efter att ha belysts.

SOPPEC EVENT erbjuder också en rad golvmarkeringstillbehörför evenemangsindustrin. 

Fördelarna med våra effektfärger

Alla våra specialeffektfärger är formulerade enligt reglerna för vår trippelcertifiering.

Det finns produkter som kan användas ned till mycket låga temperaturer tack vare högtrycksbehållare och specifik drivgas.

Miljön och säkerheten kommer alltid i första hand

  • Våra effektfärger är fria från cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR) i kategorierna 1A, 1B och 2 vid en koncentration högre än det lagstadgade gränsvärdet 0,1 %.
  • De är formulerade utan hexan, metanol, toluen och xylen
  • Utan tungmetaller som bly (Pb) och kadmium (Cd)
  • Utan miljöfaroangivelse H412: ”giftigt för vattenlevande organismer” och inga skadliga långtidseffekter på ekosystemet
  • Vår märkning överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 och dess omarbetningar. (CLP-förordning (EG) nr 1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter)

Det finns 2 produkter.

Visar 1-2 av 2 objekt