Mercalin RS Klarlack: Byggnadsfärg Visa större

Mercalin RS Klarlack

Mercalin RS Klarlack är en skyddspray som skyddar dina markeringar. Förlänger hållbarhetstiden. Skyddar mot ultraviolett strålning och mekaniskt stilage. 

 

BETA logo

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Märkfärg för byggarbete
Typ av färg Icke-fluorescerande färg
Markeringens hållbarhet 12 månader
Volym 500 ml
Förpackning 12 per låda
Varumärke MERCALIN

Mer information


EGENSKAPER

  • Produktkomplementering
  • En mycket robust säkerhetshatt som kan öppnas med bara en hand
  • Torktid: 5-10 minuter
  • Täckning: mycket bra
  • Färglös

SPECIFIKATION

 

Hälsa och säkerhet

Ingen färgdimma eller droppar vd användning.
CLP etikett med 2 piktogram.

FARA

H222 Extremt brandfarling aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärrmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsid eller omtöcknad.

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad

 


Använd med