Tekniska produkter för byggarbetsplatser

Som komplettering till sina märkfärger för byggarbetsplatser föreslår Technima sina professionella tekniska produkter i CONSTRUCTION-sortimentet som är oumbärliga för alla som jobbar inom bygg och anläggning. På en byggarbetsplats kan man behöva dölja vägmärken, märka ut farliga områden, förbereda markeringsarbeten och reparera eller underhålla asfaltblandningar. För alla dessa arbetsuppgifter behövs de tekniska produkter som erbjuds i CONSTRUCTION-sortimentet!

De tekniska produkter som erbjuds i CONSTRUCTION sortiment är bland annat:

Alla våra tekniska produkter för bygg- och anläggningsindustrin är utformade med hänsyn till användarens komfort och säkerhet. De hjälper dig utnyttja din yrkesskicklighet inom många användningsområden med klanderfritt resultat och enastående användbarhet.

Förutom våra tekniska produkter för bygg- och anläggningsindustrin hittar du i CONSTRUCTION-sortimentet även markeringstillbehör för byggarbetsplatser. Det finns också flera bitumenprodukter.

Miljön och säkerheten kommer alltid i första hand

  • Våra produkter är formulerade utan hexan, metanol, toluen och xylen
  • Utan tungmetaller som bly (Pb) och kadmium (Cd)
  • Utan miljöfaroangivelse H412: ”giftigt för vattenlevande organismer” och inga skadliga långtidseffekter på ekosystemet
  • Vår märkning överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 och dess omarbetningar. (CLP-förordning (EG) nr 1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter)

Det finns 7 produkter.

Visar 1-7 av 7 objekt